Osłona Szelakowa 955

Do izolowania podłoży skażonych szkodliwymi substancjami jak: PCB, PCP/Lindan lub DDT, tylko do wewnątrz.

Kategorie: , Tag:

Opis

Zastosowanie: 

Produkt specjalistyczny. Stosowany do izolowania szkodliwych substancji jak: PCB, PCP/Lindan lub podłoży skażonych DDT. Tylko do wewnątrz. Odpowiednia do blokowania skażonego drewna i materiałów drewnopochodnych, tapet z włókna szklanego, tynków i betonu. Nie nadaje się do podłóg, schodów, pomieszczeń mokrych oraz na zewnątrz.

Kolor: 

Miodowy.

Składniki: 

Szelak, Etanol (alkohol zbożowy) i żywica modrzewiowa. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 540 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria „f” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna poniżej 15%), czyste, wolne od tłuszczu i kurzu. Ewentualnie występujące warstwy wosku usunąć. Gumowe uszczelki, sylikony usunąć lub zabezpieczyć taśmą. Osłonę dobrze wymieszać. Przeprowadzić próbne malowanie.

Sposób stosowania: 

Nakładanie pędzlem, wałkiem z gąbki (pianka moltoprenowa) lub natryskowo w systemie AirCoat. Nie pracować przy bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne lub innego żródła ciepła. Wymagane są dwie warstwy produktu. Przeprowadzić malowanie próbne. Produkt przeznaczony tylko dla wykwalifikowanych pracowników.

Czas schnięcia: 

Przy 23°C / 50 % względnej wilgotności powietrza po 1 godz. każda warstwa jest pyłosucha. Po 24 godz. można nanosić drugą warstwę. Sucha po 24 – 48 godz. Pełne utwardzenie osiąga po 14 dniach.

Zużycie: 

8 – 11 m2/l jedna warstwa (nierozcieńczona), odpowiada zużyciu 90 -125 ml/m2. Pełna działanie przy nałożeniu co najmniej 90 ml/m2 w postaci nierozcieńczonej na jedną warstwę.

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w zamkniętym pojemniku w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat.

Utylizacja: 

Resztek produktu nie wylewać do gruntu i kanalizacji. Utylizować zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

 

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Czyszczenie Rozcieńczalnikiem do Osłony Szelakowej 956 natychmiast po skończonej pracy.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

GHS02

GHS07

GHS09

Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
UN 1170

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Osłona Szelakowa 955”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Zobacz także:

starannie wyselekcjonowane produkty specjalnie dla Ciebie